สำหรับผู้แปลภาษา

PhET simulations are currently accessible in up to 97 languages (see Translated Sims) and our website is accessible in 43 languages (as of December 2021).

Translating the PhET simulations and resources into other languages greatly expands our audience, and helps us accomplish the PhET mission. We welcome individuals with expertise in math and science teaching to help us in one of two ways:

  1. Request to be an independent PhET Trusted Translator by translating simulations, the website, or Teacher Tips (see instructions below). Request Trusted Translator Access.

    OR

  2. Apply to the PhET Translator Network (for African languages only), to be part of a facilitated community of translators with opportunities for small contracts to support translation. APPLY by 1 March 2022.

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can be easily translated through a web browser. Access to the HTML5 Translation Utility is limited to trusted translator accounts.

HTML5 Translation Utility

HTML5 simulation translation credits


การแปลสถานการณ์จำลอง (Sim)

Sim ของ PhET ถูกเขียนขึ้นมา ดังนั้นแล้ว Sim เหล่านี้สามารถที่จะปรับแก้เพื่อแปลเป็นภาษาอื่น (ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างง่าย การแปลภาษานั้นจะใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกที่เรียกว่า PhET Translation Utility, ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด

การแปลสถานการณ์จำลองของ PhET เป็นภาษาต่างๆ จะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้งานได้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เป้าหมายของ PhET บรรลุสู่ความสำเร็จอีกด้วย


แปลภาษาทั้งเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ถูกเขียนโปรแกรมไว้เพื่อให้สามารถถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆ ได้ เว็บไซต์นี้สามารถ ถูกแปลแบบออนไลน์ผ่านเบราเซอร์, และแสดงผลการแปลต้นแบบได้โดยทันที การแปลสถานการณ์จำลองฯ นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด และหน้าจอที่ใช้เพื่อการแปลภาษานั้นมีเฉพาะเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้น

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Instructions for translating PhET Teacher Tips.

Translation Issues

Have you noted a translation error, such as a word used in an inappropriate context? If so, please report it in this form.