สำหรับผู้แปลภาษา

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


การแปลสถานการณ์จำลอง (Sim)

Sim ของ PhET ถูกเขียนขึ้นมา ดังนั้นแล้ว Sim เหล่านี้สามารถที่จะปรับแก้เพื่อแปลเป็นภาษาอื่น (ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) ได้อย่างง่าย การแปลภาษานั้นจะใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกที่เรียกว่า PhET Translation Utility, ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด

การแปลสถานการณ์จำลองของ PhET เป็นภาษาต่างๆ จะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้งานได้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้เป้าหมายของ PhET บรรลุสู่ความสำเร็จอีกด้วย


แปลภาษาทั้งเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ถูกเขียนโปรแกรมไว้เพื่อให้สามารถถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆ ได้ เว็บไซต์นี้สามารถ ถูกแปลแบบออนไลน์ผ่านเบราเซอร์, และแสดงผลการแปลต้นแบบได้โดยทันที การแปลสถานการณ์จำลองฯ นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด และหน้าจอที่ใช้เพื่อการแปลภาษานั้นมีเฉพาะเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้น

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.