ОРЧУУЛАГЧДАД

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


Java ба Flash Загварчлалуудыг орчуулах

PhET-ийн Java ба Flash загварчлалыг Англи хэлнээс бусад хэл рүү хөрвүүлэх боломжтой бичигдсэн. Хөрвүүлэх процесс нь Java and Flash Translation Utility гэсэн нэртэй програмаар хийгдэх ба энэ програмд ажиллахад програмчлалын чадвар шаардагдахгүй.

PhET симуляцийг бусад хэл рүү хөрвүүлэх нь бидний зорилтот үзэгчдийг өргөжүүлэн хөгжүүлж, PhET-ийн зорилгыг биелүүлэхэд тусалдаг.


Вэб хуудсыг орчуулах

Энэ вэб хуудсыг өөр хэлүүд рүү хөрвүүлэх боломжтой бичигдсэн. Энэ вэб хуудасыг интернет хөтөчөөр онлайнаар орчуулсан үр дүн нь шууд харагдаж байхаар бүтээгдсэн.Загварчлалуудыг орчуулахтай адил, энд програмчлалын чадвар шаардахгүй. Онлайн орчуулгын хэрэглэгчийн орчин нь зөвхөн Англи хэл дээр байдаг.

Багшийн зөвлөмжийг орчуулах

Багшийн зөвлөмжид анхны .pdf бичилтээр засварлагдан орчуулагдсан загварчлал бүрийг вебсайт дээрх .pdf нийтлэлээс phethelp@colorado.edu орчуулж и-мэйлээр илгээж оруулж болно. Зөвхөн .pdf баримтыг илгээнэ үү. Зарим симуляцийн хувьд орчуулагдах зөвлөмжүүд нь хөрвүүлэгдэх хүртэл орчуулагдахгүй.