ОРЧУУЛАГЧДАД

PhET simulations are currently accessible in up to 97 languages (see Translated Sims) and our website is accessible in 43 languages (as of December 2021).

Translating the PhET simulations and resources into other languages greatly expands our audience, and helps us accomplish the PhET mission. We welcome individuals with expertise in math and science teaching to help us in one of two ways:

  1. Request to be an independent PhET Trusted Translator by translating simulations, the website, or Teacher Tips (see instructions below). Request Trusted Translator Access.

    OR

  2. Apply to the PhET Translator Network (for African languages only), to be part of a facilitated community of translators with opportunities for small contracts to support translation. APPLY by 1 March 2022.

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can be easily translated through a web browser. Access to the HTML5 Translation Utility is limited to trusted translator accounts.

HTML5 Translation Utility

HTML5 simulation translation credits


Java ба Flash Загварчлалуудыг орчуулах

PhET-ийн Java ба Flash загварчлалыг Англи хэлнээс бусад хэл рүү хөрвүүлэх боломжтой бичигдсэн. Хөрвүүлэх процесс нь Java and Flash Translation Utility гэсэн нэртэй програмаар хийгдэх ба энэ програмд ажиллахад програмчлалын чадвар шаардагдахгүй.

PhET симуляцийг бусад хэл рүү хөрвүүлэх нь бидний зорилтот үзэгчдийг өргөжүүлэн хөгжүүлж, PhET-ийн зорилгыг биелүүлэхэд тусалдаг.


Вэб хуудсыг орчуулах

Энэ вэб хуудсыг өөр хэлүүд рүү хөрвүүлэх боломжтой бичигдсэн. Энэ вэб хуудасыг интернет хөтөчөөр онлайнаар орчуулсан үр дүн нь шууд харагдаж байхаар бүтээгдсэн.Загварчлалуудыг орчуулахтай адил, энд програмчлалын чадвар шаардахгүй. Онлайн орчуулгын хэрэглэгчийн орчин нь зөвхөн Англи хэл дээр байдаг.

Багшийн зөвлөмжийг орчуулах

Багшийн зөвлөмжид анхны .pdf бичилтээр засварлагдан орчуулагдсан загварчлал бүрийг вебсайт дээрх .pdf нийтлэлээс phethelp@colorado.edu орчуулж и-мэйлээр илгээж оруулж болно. Зөвхөн .pdf баримтыг илгээнэ үү. Зарим симуляцийн хувьд орчуулагдах зөвлөмжүүд нь хөрвүүлэгдэх хүртэл орчуулагдахгүй.

Translation Issues

Have you noted a translation error, such as a word used in an inappropriate context? If so, please report it in this form.