მთარგმნელთათვის

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


სიმულაციების თარგმანი

Phet სიმულატორები შექმნილია მათი ადვილად თარმნის შესაძლებლობის გათვალისწინებით.(ინგლისური ენაზე თარგმნას არ საჭიროებს.) თარგმნის პროცესისთვის გამოიყენება მარტივი ინსტრუმენტი PhET Translation Utility, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია პროგრამირების ცოდნის გარეშე.

PhET-ის თარგმნა აფართოებს ჩვენი სამიზნე ჯგუფის წრეს და გვეხმარება PhET mission მიზნების მიღწევაში.


ვებგვერდის თარგმნა

ეს ვებგვერდი შექმნილია იმგვარად, რომ ადვილად მოხდეს მისი სხვა ენებზე თარგმნა. ვებგვერდის თარგმნა შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში ინტერნეტ მიმომხილველისსაშუალებით, იგი იძლევა საშუალებას ნათარგმნი ფრაზა მომენტალურად ვნახოთ გადათვალიერების რეჟიმში. ისევე, როგორც სიმულატორების თარგმნის ინსტრუმენტი, ვებ გვერდის თარგმნაც არ მოითხოვს პროგრამირების ცოდნას. ონლაინ თარგმანის ინტერფეისი ამჟამად მხოლოდ ინგლისურენოვანია.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.