برای مترجمان

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


ترجمه ی شبیه سازی ها

شبیه سازی های PhET آنچنان نوشته شده اند که برای ترجمه آنها نیازی به آشنایی به زبانهای برنامه نویسی ندارید.

ترجمه شبیه سازی های PhET به زبانهای دیگر کمک می کند که ما با گروههای دیگری نیز ارتباط برقرارکرده و به هدفمان برسیم.


ترجمه ی تارنما

این تارنما طوری طراحی شده که به آسانی به زبانهای دیگر قابل ترجمه است.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.