تماس

پروژه PhET:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

اطلاعات حق امتیاز:

ما اطلاعات توفقنامه مربوط به شبیه سازی های تعاملی و source code آنها را داریم.

ایمیل:

تمامی مکاتبات الکترونیکی را به آدرس khalily@gmail.com ارسال کنید.