Liên lạc

Dự án PhET:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Thông tin về giấy phép:

Chúng tôi có thông tin cấp phép của Mô phỏng tương tác và mã nguồn của nó.

Email:

Vui lòng gửi thư về địa chỉ: phethelp@colorado.edu, hay xem thông tin về sự tài trợ cho PhET.