Mã nguồn

Kể từ 2013, mô phỏng PhET đã có dạng HTML5, là ngôn ngữ mà chúng tôi khuyến nghị.

Mã nguồn HTML5

Mã nguồn HTML5 và Javascript của mô phỏng PhET có sẵn trên trang the PhET GitHub. Hướng dẫn cài đặt máy để có thể dùng các thư viện của PhET trong việc lập trình, có trong tài liệu PhET Development Overview của chúng tôi:

PhET Development Overview

Hãy tham gia thảo luận về việc phát triển các mô phỏng tương tác trong nhóm HTML5 Google Group:

Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group

Phim về những bước đầu của việc phát triển các sim HTML5

Video này là hướng dẫn nhanh cho việc phát triển PhET trên Windows. Đầu tiên, video chỉ cách chép các thư viện PhET từ GitHub. Kế đến, nó chỉ cách tải và chạy một web server trên máy của bạn. Sau cùng, nó chỉ cách chạy một mô phỏng tiêu biểu của PhET để kiểm tra xem hệ thống đã hoạt động tốt chưa.

Watch the video on youtube

Mã nguồn Java/Flash/Flex (kế thừa)

Mã nguồn Java, Flash, và Flex có sẵn trong kho Subversion. Hướng dẫn xem mã nguồn online hay rà soát kho Subversion có trong tài liệu Legacy Java/Flash/Flex Source Code của chúng tôi:

Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document