ප්‍රභව කේත

2013 සිට, අපි PhET අනුහුරුකරණ, HTML5 මගින් සංවර්ධනය කර ඇත. අපි නිර්දේශ කර ඇති භාෂාව එය වේ.

HTML5 ප්‍රභව කේත

The PhET HTML5 and Javascript source code lives on the PhET GitHub page. For instructions on getting your machine set up to develop simulations using the PhET libraries, take a look at our PhET Development Overview document:

PhET Development Overview

හෝ HTML5 ගූගල් සමූහය තුළ දී අපගේ අන්තර් ක්‍රියාකාරී අනුහුරුකරණ සංවර්ධන සාකච්ඡාවට එක්වන්න :

Developing Interactive Simulations in HTML5 Google Group

HTML5 අනුහුරුකරණ සංවර්ධන වීඩියෝව සමග ආරම්භ කිරීම

මෙම වීඩියෝව Windows මත PhET සමග සංවර්ධනය කිරීම ආරම්භ කිරීමට ඉක්මන් මගපෙන්වීමකි. පළමුව, මෙම වීඩියෝව GitHub සිට PhET පුස්තකාල ක්ලෝන කරන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. ඊළඟට එය, ඔබගේ සංවර්ධන යන්ත්‍රයේ වෙබ් සේවාදායකයක් බාගතකර ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. අවසාන වශයෙන් එය, සෑම දෙයක්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන බව පරීක්ෂා කිරීමට PhET විසින් සපයන ආදර්ශ අනුහුරුකරණයක් දියත් කරන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි.

Watch the video on youtube

Java/Flash/Flex ප්‍රභව කේත (උරුමය)

The PhET Java, Flash, and Flex source code lives in a Subversion repository. For instructions on how to browse the source code online or checkout the Subversion repository refer to our Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document:

Legacy Java/Flash/Flex Source Code Document