අමතන්න

PhET ව්‍යාපෘතිය :

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

බලපත්‍ර තොරතුරු :

අන්තර් ක්‍රියාකාරී අනුහුරුකරණ සහ ඒවායේ මූල කේත සඳහා බලපත්‍ර තොරතුරු අප සතුව ඇත.

ඊ තැපෑල :

සියලු ඉලෙක්ට්‍රෝනික ලිපි phethelp@colorado.edu වෙත යොමු කරන්න. හෝ PhET වෙත කළ පරිත්‍යාග පිළිබඳ තොරතුරු බලන්න.