අමතන්න

PhET ව්‍යාපෘතිය :

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

බලපත්‍ර තොරතුරු :

අන්තර් ක්‍රියාකාරී අනුහුරුකරණ සහ ඒවායේ මූල කේත සඳහා බලපත්‍ර තොරතුරු අප සතුව ඇත.

ඊ තැපෑල :

If you are interested in partnering with PhET, you can email [email protected]. For all other correspondence, email [email protected].