Холбогдох

PhET Төсөл:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

Лицензийн Мэдээлэл:

Та интерактив загварчлалууд ба тэдгээрийн эх кодод зориулсан зохиогчийн эрхийн мэдээлэл аваарай.

Имэйл:

If you are interested in partnering with PhET, you can email phet-partnerships@colorado.edu. For all other correspondence, email phethelp@colorado.edu.