კონტაქტი

PhET პროექტი:

c/o Oliver Nix
University of Colorado 390 UCB
Boulder, CO 80309-0390

ინფორმაცია უფლებებზე:

თქვენ გაქვთ licensing information (სალიცენზიო უფლებები) ინტერაქციაზე და საწყის კოდზე

ელ.ფოსტა:

If you are interested in partnering with PhET, you can email phet-partnerships@colorado.edu. For all other correspondence, email phethelp@colorado.edu.