Offline Access

PhET ქეშირებულ ვებგვერდად ინსტალატორი - სრული ინსტალატორი

The full PhET Offline app includes all translations of all PhET Java and HTML simulations for offline use on Windows and MacOS.

Windows

MacOS


System Requirements

Because the Offline app includes all translations, Java SE Development Kit 8 must also be installed.

Systems will also need to meet our General Simulation System Requirements.

One at a Time

Eating & Exercise JavaJava
pH სკალა HTMLHTML5 JavaJava
States of Matter HTMLHTML5
ნივთიერების მდგომარეობა JavaJava
ავაწყოთ ატომი JavaJava
აირის თვისებები JavaJava
აკუმულატორის ძაბვა JavaJava
აკუმულატორ-წინაღობის წრედი JavaJava
ალფა დაშლა JavaJava
ამომგდები ძალა FlashFlash
არითმეტიკა FlashFlash
ატომური ურთიერთქმედება JavaJava
ბალონები და ამომგდები ძალა JavaJava
ბეტა დაშლა JavaJava
ბირთვული დაშლა JavaJava
ბუნებრივი გადარჩევა JavaJava
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა HTMLHTML5 JavaJava
გამტარის წინაღობა HTMLHTML5 FlashFlash
გამტარუნარიანობა JavaJava
გაწონასწორება HTMLHTML5
გენერატორი JavaJava
გენის ექსპრესიის საფუძვლები JavaJava
გეომეტრიული ოპტიკა FlashFlash
დევისონ-გერმერი: ელექტრონული დიფრაქცია JavaJava
დენი წრედში JavaJava
დნმ-ის გაჭიმვა JavaJava
ელექტრული ველის წარმოსახვა JavaJava
ელექტრული კონდენსატორი JavaJava
ენერგია სკეიტების პარკში HTMLHTML5
იზოტოპები, ატომური მასა JavaJava
იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში HTMLHTML5 JavaJava
კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი FlashFlash
კვანტური ტალღის ინტერფერენცია JavaJava
კონცენტრაცია HTMLHTML5 JavaJava
კულონის კანონი HTMLHTML5
ლაზერები JavaJava
მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები JavaJava
მაგნიტი და კომპასი JavaJava
მარილები და ხსნადობა JavaJava
მემბრანული არხები JavaJava
მზის სისტემა FlashFlash
მიკროტალღები JavaJava
მოლარობა HTMLHTML5 JavaJava
მოლეკულები და სინათლე HTMLHTML5 JavaJava
მოლეკულური ძრავი JavaJava
მჟავა და ტუტე ხსნარები HTMLHTML5 JavaJava
მრუდის მორგება FlashFlash
მუხტები და ველები FlashFlash
ნახევარგამტარი JavaJava
ნეირონი HTMLHTML5 JavaJava
ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები JavaJava
ნივთიერების მდგომარეობები HTMLHTML5
States of Matter: Basics JavaJava
ომის კანონი HTMLHTML5 FlashFlash
ოპტიკური პინცეტები და დანართები JavaJava
ოპტიკურ კვანტური მოდულაცია JavaJava
ორბიტები და გრავიტაცია HTMLHTML5 JavaJava
რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია) JavaJava
რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი JavaJava
რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები HTMLHTML5 JavaJava
რეაქციები და შედეგები JavaJava
რეზერფორდის გაბნევა HTMLHTML5
სიმკვრივე FlashFlash
სინათლის გარდატეხა HTMLHTML5
რეფრაქციის მოვლენა JavaJava
სტექიომეტრია HTMLHTML5 JavaJava
ტალღები სიმში HTMLHTML5 FlashFlash
ტალღის ინტერფერენცია JavaJava
ტვირთი ზამბარაზე FlashFlash
ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია HTMLHTML5
ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია JavaJava
ფარადეის კანონი HTMLHTML5 FlashFlash
ფართობის მშენებელი HTMLHTML5
ფერთა ხედვის პრინციპი HTMLHTML5 JavaJava
ფოტოელექტრიკული ეფექტები JavaJava
ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია HTMLHTML5 JavaJava
ქანობი JavaJava
ქანქარა HTMLHTML5
ქანქარების ლაბორატორია FlashFlash
შაქრის დას მარილის ხსნარი JavaJava
შექცევადი რეაქციები JavaJava
ძალა და მოძრაობა 1 HTMLHTML5
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC) JavaJava
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია JavaJava
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC) JavaJava
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია JavaJava
გასროლილი სხეული HTMLHTML5
ჭურვის გასროლა FlashFlash
ხმა JavaJava
ჰოკეი ელექტრული ველზე JavaJava
Build an Atom HTMLHTML5
Gas Properties HTMLHTML5
Arithmetic HTMLHTML5
Atomic Interactions HTMLHTML5
Natural Selection HTMLHTML5
Balancing Act JavaJava
Energy Skate Park: Basics JavaJava
Isotopes and Atomic Mass HTMLHTML5
Curve Fitting HTMLHTML5
Charges and Fields HTMLHTML5
Rutherford Scattering JavaJava
Wave Interference HTMLHTML5
Forces and Motion: Basics JavaJava
Circuit Construction Kit: DC HTMLHTML5
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab HTMLHTML5
Area Model Algebra HTMLHTML5
Area Model Decimals HTMLHTML5
Area Model Introduction HTMLHTML5
Area Model Multiplication HTMLHTML5
Band Structure JavaJava
Blackbody Spectrum HTMLHTML5 FlashFlash
Quantum Bound States JavaJava
Build a Fraction HTMLHTML5 JavaJava
Build a Molecule HTMLHTML5 JavaJava
Calculus Grapher FlashFlash
Capacitor Lab: Basics HTMLHTML5
Collision Lab FlashFlash
Double Wells and Covalent Bonds JavaJava
Diffusion HTMLHTML5
Energy Forms and Changes HTMLHTML5 JavaJava
Energy Skate Park HTMLHTML5 JavaJava
Equality Explorer HTMLHTML5
Equality Explorer: Basics HTMLHTML5
Equality Explorer: Two Variables HTMLHTML5
Estimation FlashFlash
Expression Exchange HTMLHTML5
Fluid Pressure and Flow JavaJava
Forces in 1 Dimension JavaJava
Forces and Motion JavaJava
Fourier: Making Waves JavaJava
Fraction Matcher HTMLHTML5 JavaJava
Fractions: Equality HTMLHTML5
Fractions: Intro HTMLHTML5
Fractions Intro JavaJava
Fractions: Mixed Numbers HTMLHTML5
Friction HTMLHTML5 FlashFlash
Function Builder HTMLHTML5
Function Builder: Basics HTMLHTML5
Gases Intro HTMLHTML5
Gene Machine: The Lac Operon JavaJava
Glaciers JavaJava
Graphing Lines HTMLHTML5 JavaJava
Graphing Quadratics HTMLHTML5
Graphing Slope-Intercept HTMLHTML5
Gravity Force Lab: Basics HTMLHTML5
The Greenhouse Effect JavaJava
Hooke's Law HTMLHTML5
Models of the Hydrogen Atom JavaJava
John Travoltage HTMLHTML5
Ladybug Motion 2D JavaJava
Least-Squares Regression HTMLHTML5
Lunar Lander FlashFlash
Make a Ten HTMLHTML5
Masses and Springs HTMLHTML5
Masses and Springs: Basics HTMLHTML5
Maze Game JavaJava
Molecule Polarity HTMLHTML5 JavaJava
Molecule Shapes HTMLHTML5 JavaJava
Molecule Shapes: Basics HTMLHTML5 JavaJava
Motion in 2D JavaJava
The Moving Man JavaJava
Simplified MRI JavaJava
Normal Modes FlashFlash
Number Line: Integers HTMLHTML5
Number Line: Operations HTMLHTML5
pH Scale: Basics HTMLHTML5
Plate Tectonics JavaJava
Plinko Probability HTMLHTML5 FlashFlash
Proportion Playground HTMLHTML5
Quantum Tunneling and Wave Packets JavaJava
Radiating Charge FlashFlash
Ramp: Forces and Motion JavaJava
Resonance FlashFlash
Ladybug Revolution JavaJava
Self-Driven Particle Model JavaJava
Stern-Gerlach Experiment FlashFlash
Torque JavaJava
John Travoltage JavaJava
Trig Tour HTMLHTML5
Under Pressure HTMLHTML5 JavaJava
Unit Rates HTMLHTML5
Vector Addition HTMLHTML5 FlashFlash
Vector Addition: Equations HTMLHTML5

One at a Time

Simulation Name Technology
pH სკალა DownloadHTML5
States of Matter DownloadHTML5
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა DownloadHTML5
გამტარის წინაღობა DownloadHTML5
გაწონასწორება DownloadHTML5
ენერგია სკეიტების პარკში DownloadHTML5
იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში DownloadHTML5
კონცენტრაცია DownloadHTML5
კულონის კანონი DownloadHTML5
მოლარობა DownloadHTML5
მოლეკულები და სინათლე DownloadHTML5
მჟავა და ტუტე ხსნარები DownloadHTML5
ნეირონი DownloadHTML5
ნივთიერების მდგომარეობები DownloadHTML5
ომის კანონი DownloadHTML5
ორბიტები და გრავიტაცია DownloadHTML5
რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები DownloadHTML5
რეზერფორდის გაბნევა DownloadHTML5
სინათლის გარდატეხა DownloadHTML5
სტექიომეტრია DownloadHTML5
ტალღები სიმში DownloadHTML5
ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია DownloadHTML5
ფარადეის კანონი DownloadHTML5
ფართობის მშენებელი DownloadHTML5
ფერთა ხედვის პრინციპი DownloadHTML5
ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია DownloadHTML5
ქანქარა DownloadHTML5
ძალა და მოძრაობა 1 DownloadHTML5
გასროლილი სხეული DownloadHTML5
Build an Atom DownloadHTML5
Gas Properties DownloadHTML5
Arithmetic DownloadHTML5
Atomic Interactions DownloadHTML5
Natural Selection DownloadHTML5
Isotopes and Atomic Mass DownloadHTML5
Curve Fitting DownloadHTML5
Charges and Fields DownloadHTML5
Wave Interference DownloadHTML5
Circuit Construction Kit: DC DownloadHTML5
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab DownloadHTML5
Area Model Algebra DownloadHTML5
Area Model Decimals DownloadHTML5
Area Model Introduction DownloadHTML5
Area Model Multiplication DownloadHTML5
Blackbody Spectrum DownloadHTML5
Build a Fraction DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
Capacitor Lab: Basics DownloadHTML5
Diffusion DownloadHTML5
Energy Forms and Changes DownloadHTML5
Energy Skate Park DownloadHTML5
Equality Explorer DownloadHTML5
Equality Explorer: Basics DownloadHTML5
Equality Explorer: Two Variables DownloadHTML5
Expression Exchange DownloadHTML5
Fraction Matcher DownloadHTML5
Fractions: Equality DownloadHTML5
Fractions: Intro DownloadHTML5
Fractions: Mixed Numbers DownloadHTML5
Friction DownloadHTML5
Function Builder DownloadHTML5
Function Builder: Basics DownloadHTML5
Gases Intro DownloadHTML5
Graphing Lines DownloadHTML5
Graphing Quadratics DownloadHTML5
Graphing Slope-Intercept DownloadHTML5
Gravity Force Lab: Basics DownloadHTML5
Hooke's Law DownloadHTML5
John Travoltage DownloadHTML5
Least-Squares Regression DownloadHTML5
Make a Ten DownloadHTML5
Masses and Springs DownloadHTML5
Masses and Springs: Basics DownloadHTML5
Molecule Polarity DownloadHTML5
Molecule Shapes DownloadHTML5
Molecule Shapes: Basics DownloadHTML5
Number Line: Integers DownloadHTML5
Number Line: Operations DownloadHTML5
pH Scale: Basics DownloadHTML5
Plinko Probability DownloadHTML5
Proportion Playground DownloadHTML5
Trig Tour DownloadHTML5
Under Pressure DownloadHTML5
Unit Rates DownloadHTML5
Vector Addition DownloadHTML5
Vector Addition: Equations DownloadHTML5
Waves Intro DownloadHTML5


To access a PhET simulation on an iPad while not connected to the internet, first open the sim in Safari by clicking the play button. Tap the Action button and then tap Add to Reading List. In the future, simply tap the Bookmarks icon and tap the sim page that is saved in the Reading List.

One at a Time

Simulation Name Technology
pH სკალა DownloadHTML5
States of Matter DownloadHTML5
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა DownloadHTML5
გამტარის წინაღობა DownloadHTML5
გაწონასწორება DownloadHTML5
ენერგია სკეიტების პარკში DownloadHTML5
იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში DownloadHTML5
კონცენტრაცია DownloadHTML5
კულონის კანონი DownloadHTML5
მოლარობა DownloadHTML5
მოლეკულები და სინათლე DownloadHTML5
მჟავა და ტუტე ხსნარები DownloadHTML5
ნეირონი DownloadHTML5
ნივთიერების მდგომარეობები DownloadHTML5
ომის კანონი DownloadHTML5
ორბიტები და გრავიტაცია DownloadHTML5
რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები DownloadHTML5
რეზერფორდის გაბნევა DownloadHTML5
სინათლის გარდატეხა DownloadHTML5
სტექიომეტრია DownloadHTML5
ტალღები სიმში DownloadHTML5
ტრანსკრიპცია და ტრანსლაცია DownloadHTML5
ფარადეის კანონი DownloadHTML5
ფართობის მშენებელი DownloadHTML5
ფერთა ხედვის პრინციპი DownloadHTML5
ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია DownloadHTML5
ქანქარა DownloadHTML5
ძალა და მოძრაობა 1 DownloadHTML5
გასროლილი სხეული DownloadHTML5
Build an Atom DownloadHTML5
Gas Properties DownloadHTML5
Arithmetic DownloadHTML5
Atomic Interactions DownloadHTML5
Natural Selection DownloadHTML5
Isotopes and Atomic Mass DownloadHTML5
Curve Fitting DownloadHTML5
Charges and Fields DownloadHTML5
Wave Interference DownloadHTML5
Circuit Construction Kit: DC DownloadHTML5
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab DownloadHTML5
Area Model Algebra DownloadHTML5
Area Model Decimals DownloadHTML5
Area Model Introduction DownloadHTML5
Area Model Multiplication DownloadHTML5
Blackbody Spectrum DownloadHTML5
Build a Fraction DownloadHTML5
Build a Molecule DownloadHTML5
Capacitor Lab: Basics DownloadHTML5
Diffusion DownloadHTML5
Energy Forms and Changes DownloadHTML5
Energy Skate Park DownloadHTML5
Equality Explorer DownloadHTML5
Equality Explorer: Basics DownloadHTML5
Equality Explorer: Two Variables DownloadHTML5
Expression Exchange DownloadHTML5
Fraction Matcher DownloadHTML5
Fractions: Equality DownloadHTML5
Fractions: Intro DownloadHTML5
Fractions: Mixed Numbers DownloadHTML5
Friction DownloadHTML5
Function Builder DownloadHTML5
Function Builder: Basics DownloadHTML5
Gases Intro DownloadHTML5
Graphing Lines DownloadHTML5
Graphing Quadratics DownloadHTML5
Graphing Slope-Intercept DownloadHTML5
Gravity Force Lab: Basics DownloadHTML5
Hooke's Law DownloadHTML5
John Travoltage DownloadHTML5
Least-Squares Regression DownloadHTML5
Make a Ten DownloadHTML5
Masses and Springs DownloadHTML5
Masses and Springs: Basics DownloadHTML5
Molecule Polarity DownloadHTML5
Molecule Shapes DownloadHTML5
Molecule Shapes: Basics DownloadHTML5
Number Line: Integers DownloadHTML5
Number Line: Operations DownloadHTML5
pH Scale: Basics DownloadHTML5
Plinko Probability DownloadHTML5
Proportion Playground DownloadHTML5
Trig Tour DownloadHTML5
Under Pressure DownloadHTML5
Unit Rates DownloadHTML5
Vector Addition DownloadHTML5
Vector Addition: Equations DownloadHTML5
Waves Intro DownloadHTML5