භාෂා පරිවර්තකයින් සඳහා

Translating HTML5 Simulations

PhET HTML5 sims can now be translated through the browser. To request access to the HTML5 translation utilty, please email phethelp@colorado.edu

HTML5 simulation translation credits


ජාවා සහ ෆ්ලෑෂ් අනුහුරුකරණ භාෂා පරිවර්ථනය

PhET ජාවා සහ ෆ්ලෑෂ් අනුහුරුකරණ ලියා ඇත්තේ ඒවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අමතරව වෙනත් භාෂාවලට ලෙහෙසියෙන් පරිවර්ථනයකිරීමට හැකිවන ලෙසටය.මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා Java and Flash Translation Utility,නම් වූ සරළ මෙවලමක් භාවිත කරන අතර ක්‍රමලේඛණ කුසලතාවයක් අවශ්‍ය නොවේ.

PhET අනුහුරුකරණ වෙනත් භාෂා වලට පරිවර්තනය කිරීම අපගේ ඉලක්ක ගත ප්‍රේක්ෂකයින් විශාල වශයෙන් පුළුල් කරන අතර PhET මෙහෙවර ඉටුකිරීමට උදව් කරයි.


මෙම වෙබ් අඩවිය පරිවර්තනය

මෙම වෙබ් අඩවිය ලියා ඇති නිසා එය වෙනත් භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කළ හැකිය.මෙම වෙබ් අඩවිය බ්රව්සරය හරහා මාර්ගගතව පරිවර්තනය කළ හැකිය එමෙන්ම පරිවර්තනයේ ක්ෂණික පෙරදසුන්ද ලබා දෙයි.අනුහුරුකරණ පරිවර්තනයට මෙන් මෙහිදී ක්‍රමලේඛණ කුසලතා අවශ්‍ය නොවේ.මාර්ගගත පරිවර්තන අතුරු මූණත දැනට ඉංග්‍රීසි බසින් පමණක් ලබාගත හැකිය.

පරිවර්තනය සඳහා ගුරුවරුන්ට උපදෙස්

සෑම අනුහුරුකරනයකටම අනුබද්ධ, ගුරුවරුන් සඳහා උපදෙස් ,අනුහුරුකරන්යේ මුල් .pdf පිටපත සංස්කරණය කිරීම මගින් පරිවර්තනය කර phethelp@colorado.edu වෙත ඊ තැපෑල මගින් යැවීමෙන් වෙබ් අඩවියේ පල කළ හැකිය.(.pdf) පිටපත් පමණක් එවන්න.සමහර අනුහුරුකරණ පරිවර්තනය කල හැකි තත්වයට පත්වන තුරු, එම අනුහුරුකරණ සඳහා පරිවර්තිත ඉඟි උඩුගත නොවන බව අවධාරණය කරගන්න .