За Преведувачи

Преведување на HTML5 симулации

PhET HTML5 симулациите сега можат да бидат преведени преку прелистувачот . За да побарате пристап до алатката за превод на HTML5, испратете е-пошта phethelp@colorado.edu

Информации за преводот на HTML5 симулации


Преведување Симулации

PhET симулациите се напишани така што тие лесно се преведуваат на други јазици различни од англискиот. Процесот користи едноставна алатка наречена
PhET Програма за преведување, која не бара програмерски знаења.

Преведувањето на PhET симулациите на други јазици во голема мера ја проширува нашата целна публика, и ни помага да ја постигнеме PhET мисијата.


Преведување веб-страница

Оваа веб-страна е напишана така да таа може да биде преведена на други јазици. Веб-страна може да биде преведена преку интернет прелистувачот, и нуди инстант прегледи на преведеното. Како и со преведувањето на симулациите, и тоа не бара програмски вештини. Онлајн преведувачкиот интерфејс во моментов е достапен само на англиски.

Translating Teacher Tips

The Teacher Tips associated with every sim can be translated by editing the original .pdf document and emailing a .pdf to phethelp@colorado.edu for publication on the website. Please send .pdf documents only. Note that for some simulations, translated tips will not be uploaded until the sim is translatable.