Việc cấp phép

Mô phỏng PhET

Tất cả các mô phỏng có tại http://phet.colorado.edu là tài nguyên giáo dục mở theo giấy phép the Creative Commons Attribution(CC-BY).

Giấy phép được cấp cho việc sử dụng, chia sẻ, hay phân phối các mô phỏng PhET theo CC-BY license. Các điều kiện cần có là:

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu

Nếu việc sử dụng có đi kèm với việc phân phối các mô phỏng, vui lòng cho chúng tôi được biết theo mẫu sau.

Mô phỏng PhET-iO

Các mô phỏng tương tác của PhET có khả năng tương tác mạnh mẽ trên nhiều nền tảng công nghệ giáo dục, bao gồm tuỳ chỉnh, điều chỉnh xuất liệu, và điều khiển API phong phú. Mô phỏng PhET-iO là sản phẩm cần cấp phép. Hãy liên hệ theo địa chỉ phet-io@colorado.edu để biết thêm chi tiết.

Hoạt động dạy học

Nhóm PhET và cộng đồng các người sử dụng đã đóng góp nhiều công trình dạy học, mà bạn có thể sửa đổi để sử dụng trong lớp của mình. Nếu bạn cần giấy phép CC-BY, vui lòng kiểm tra các công trình đó tại mục CC-BY.

Tên và Logo PhET

Tên và Logo PhET là thương hiệu đã được đăng ký của Hội đồng quản trị Đại học Colorado.

Khi phân phối sản phẩm có Tên và Logo PhET cần xin giấy phép. Khi dùng Tên và Logo PhET cho các mục đích khuyến mãi, tiếp thị, quảng cáo cần có hợp đồng riêng. Liên hệ với phethelp@colorado.edu để có thêm thông tin.

Mã nguồn PhET

Phần lớn mã nguồn của mô phỏng PhET đều sẵn dùng theo giấy phép mã nguồn mở – MIT hoặc GPL. Mã nguồn của PhET-iO thì không mở. Liên hệ với phet-io@colorado.edu để biết rõ các tuỳ chọn khác nhau.

Toàn văn các Hợp đồng

Để duy trì PhET miễn phí, vui lòng xem xét việc tài trợ (có giảm thuế).

Tài trợ ngay