Thủ thuật PhET

Các mô phỏng PhET là các công cụ rất linh hoạt nên có thể dùng theo nhiều cách khác nhau. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các videos và tài nguyên để học hỏi về các phương pháp tích hợp mô phỏng PhET vào các giờ học một cách có hiệu quả.

Một giới thiệu ngắn về PhET:

Tổng quan về các mô phỏng PhET


Thủ thuật và tài nguyên dành cho việc dạy học với PhET

Hướng dẫn sử dụng các mô phỏng đặc biệt: