Dùng PhET trong Bài giảng

Cách sử dụng mô phỏng PhET trong các thiết đặt của bài giảng. Cao đẳng hay K12.


Thủ thuật của giáo viên

Sử dụng mô phỏng tương tác PhET trong bài giảng. Tổng quan dài 2 trang về việc sử dụng mô phỏng PhET trong thiết đặt bài giảng.

Xem các hoạt động và bài mẫu của giáo viên đóng góp tại Database về các hoạt động của chúng tôi.

Làm cách nào để tôi gia tăng tính hoạt động của học sinh khi sử dụng mô phỏng PhET trong bài giảng? Thủ thuật về việc sử dụng các buổi thảo luận của học sinh, đôi bạn học tập, các bài giảng tương tác mẫu với mô phỏng PhET.