Thí nghiệm chứng minh trong bài giảng tương tác

Sử dụng PhET làm bài giảng mẫu (tương tác):

Cách dùng PhET làm bài giảng mẫu. Dành cho Cao đẳng hay K12.


Sử dụng PhET trong bài giảng với các thí nghiệm tiên đoán

Một bài giảng tương tác mẫu dạng đặc biệt đồi hỏi học sinh tiên đoán kết quả thí nghiệm trước khi thực hiện. Dành cho cao đẳng hay K12.


Thủ thuật của giáo viên

Sử dụng mô phỏng tương tác PhET trong bài giảng, Tổng quan dài 2 trang về việc sử dụng PhET trong thiết đặt bài giảng.

Tìm hiểu thêm về bài giảng tương tác mẫu. từ Trung tâm tài nghuyên giáo dục khoa học.

Xem các hoạt động và bài giảng mẫu do giáo viên đóng góp tại Database hoạt động của chúng tôi.

Làm cách nào để tôi gia tăng tính hoạt động của học sinh khi sử dụng mô phỏng PhET trong bài giảng? Thủ thuật về việc sử dụng các buổi thảo luận của học sinh, đôi bạn học tập, các bài giảng tương tác mẫu với mô phỏng PhET.