Интерактив үзүүлэх туршилтийн лекц

PhET хэрэглэн (Идэвх оролцоотой) Үзүүлэх туршилтат Лекц:

PhET-ийг хэрхэн хэрэглэж үзүүлэх туршилтат лекц тавих вэ. Коллеж болон ЕБС-д.


Таамаглал Туршилтуудтай Лекцэд PhET хэрэглэх

Туршилтын үр дүнг урьдчилан таамаглахын тулд оюутнуудад зориулсан идэвх оролцоотой лекцийн тодорхой хэлбэр. Коллеж болон ЕБС-д.


Багшийн зөвлөгөөнүүд

Лекцэд PhET Интерактив Загварчлал хэрэглэх, Лекцийг тохируулахад PhET хэрэглэх тухай хоёр хуудас тойм.

Идэвх оролцоотой Үзүүлэх туршилтат лекцийн тухай нэмэлт Шинжлэх ухааны Боловсролын Судалгааны Төвөөс.

Багшид туслах үзүүлэх туршилтууд ба үйл ажиллагаануудыг үзэх Бидны Үйл ажиллагааны Мэдээллийн санд.

Лекцэндээ PhET загварчлалыг хэрэглэх үед суралцагчдын идэвх оролцоог хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Суралцагчдын хэлэлцүүлэг, үе тэнгийнхний заавар, идэвх оролцоотой лекц зэрэгт үзүүлэх туршилтыг PhET загварчлалтай хослуулах зөвлөмжүүд.