Товшигчд PhET Хэрэглэх

Загварчлалтай холбогдолтой асуултууд дээр суралцагчид хэлэлцэх ба шийдэл гаргах үед товшигчид ба үе тэнгийхний зөвлөмжтэйгээр PhET-ийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах талаарх тоймыг үзүүлнэ. Коллеж болон ЕБС.Багшийн зөвлөмжүүд

Амжилттай Товшигч Хэрэглэхэд зориулсан Зөвлөмж. Энэхүү хоёр хуудас товхимол нь товшигчийг хэрэглэх суралцагчдыг татаж, туршлагажуулах зөвлөмж өгнө. Коллежд төвлөрнө.

Товшигч Эх сурвалжийн Удирдамж: Багшлахад Хувь хүний Хариу үйлдлийн Систем (Товшигч)-ийг Үр дүнтэй Хэрэглэх Багшид зориулсан Гарын авлага Энэ татаж авах товхимол нь коллежийн ангиудад товшигч хэрэглэх дэлгэрэнгүй танилцуулга, зөвлөмжийг өгнө. Мөн ЕБС-д ч хамаарна.

Товшигч хэрэглэсэн видео ба бусад эх сурвалжууд Коллежийн түвшин дэх шинжлэх ухааны ба СТЕМ-ийн курс

Манай Үйл ажиллагааны Мэдээллийн сан дахь багшид дэмжлэг болох товшигчийн асуултууд.