PhET Хэрэглэх Төлөвлөгөө

Багш нар ба Суралцагчдын Яриа:

PhET загварчлалуудыг харах ба ЕБС-д болон коллежид тэдгээрийг хэрэглэх.Teacher Tips

Багш нар ба Суралцагчдын Зорилго. Загварчлалд суурилсан багшлахуй ба суралцахуйд хамрагдах оюутнууд болон багш нарт зориулсан PhET-ийн зорилгуудын хураангуй хоёр хуудас.

Лекцэнд PhET Интерактив Загварчлал хэрэглэх. Лекцийг тохируулахад PhET загварчлал ашиглах тойм хоёр хуудас.

Гэрийн даалгаварт PhET Интерактив Загварчлалыг хэрэглэх. Коллеж, ЕБС-д зориулсан PhET интерактив загварчлалыг эрэл хайлтын хэлбэрээр үр дүнтэй асуусан гэрийн даалгаврыг бичих хоёр хуудасны тойм.

Суралцахуйн Зорилтуудыг Бичих. Суралцагчиддаа зориулсан суралцахуйн зорилтуудыг тодорхой болгох зөвлөмжүүд.

Физикийн хичээлээр PhET загварчлалыг хэрхэн ашиглах вэ? Физикийн хичээлд PhET загварчлалыг хэрхэн нэгтгэх тухай коллежийн жишээн дээрх зөвлөмжүүд.

Лабораторт тохируулан PhET хэрэглэх ямар зөвлөмжүүд байна вэ? Лабораторийн орчинд PhET-ийг ашиглах нь туршилт хийх шинэ боломжуудыг олгодог (квант механик гэх мэт), хурдан давтагдах чадвар, үндсэн механизмыг харуулах гэх мэт олон ашигтай байдаг.

Гэрийн даалгавард PhET-ийг хэрэглэхэд зориулсан ямар зөвлөмжүүд байна вэ? PhET загварчлал нь гэрийн даалгаварт ашиглахад тохиромжтой. Учир нь загварчлалыг багш байхгүй байсан ч суралцагчид шалтгаан-үр дагаврын харилцааг судлахад зориулж загварчилсан байдаг.

 

Жишээ: Хичээлийн агуулга болон Ангийн түвшинд PhET-ийг нэгтгэх

Бүх PDF файлууд.

PhET загварчлалыг хэрэглэх талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд бусад
(баруун гар талын) хуудас дээрх видеог үз.