12-р анги хүртлэх үйл ажиллагааны зохиомж

Загварчлалыг сурагчдын хайгуулыг үр дүнтэй удирдан чиглүүлэх асуулт, ажлын хуудас хэрхэн үүсгэх вэ. ЕБС дээр төвлөрсөн.


Багшийн Зөвлөмж

PhET Интерактив Загварчлалын Үйл ажиллагаануудыг үүсгэх: Удирдамжит Эрэл хайлтад хандах PhET-ийн хандлага Удирдамжит эрэл хайлтын үйл ажиллагааг үүсгэхэд хамгийн их туршлагыг чиглүүлэх нэг хуудас.

Activity Design Guidelines for K-12 Math. An overview of activity sheet and lesson design strategies that the PhET team has found works well in math classrooms.

Бага болон дунд сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах удирдамж. PhET-ийн багийнхан ажлыг сурталчилахуйцаар хайж олсон үр дүнтэй суралцагчдын үйл ажиллагааны ажлын хуудасны стратегийн нарийвчилсан тойм.

PhET-д зориулсан хичээлийн хуваарийг хэрхэн үр дүнтэйгээр зохиох вэ? Суралцагчдыг сургахад чиглэсэн удирдамжийг боловсруулах зөвлөмжүүд.

Бага, дунд сургуульд зориулсан үйл ажиллагааны хураангуйн жишээ

      PhET-ийн багийн гишүүд, мастер багш нарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлсэн. Холбоосууд танд үйл ажиллагааны хуудас руу орж, жагсаалтанд байгаа нэмэлт баримтууд PDF хэлбэрээр байгаа.

Манай үйл ажиллагааны мэдээллийн санд нэмэлт багшийн оруулсан үйл ажиллагааг харах боломжтой.