Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για K12

How to create questions and worksheets to productively guide students' exploration of the simulations. Focused on K12.


Συμβουλές Σε Εκπαιδευτικούς

Creating PhET Interactive Simulation Activities: PhET's Approach to Guided Inquiry. A one-page guide of best-practices in creating guided inquiry activities.

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Σχεδίαση Δραστηριοτήτων στα Σχολικά Μαθηματικά Μια σύνοψη φύλλων εργασίας και στρατηγικών σχεδιασμού μαθημάτων που η ομάδα του PheT διαπίστωσε ότι λειτουργεί καλά σε τάξεις μαθηματικών.

Activity Sheet Design Guidelines for Elementary and Middle School. A detailed overview of design strategies that the PhET team has found to promote effective student engagement with worksheet activities.

How can I design an effective in class worksheet for PhET? Tips for writing guided activites that support student learning.

Exemplary, annotated activities for elementary and middle school

      Developed in collaboration between PhET team members and master teachers. Links will bring you to the activity page, and additional documents listed are in PDF form.

View additional teacher-contributed activities at our Activity Database.