Thiết kế các hoạt động trong các lớp K12

Cách tạo ra câu hỏi và bảng trả lời để hướng dẫn học sinh khám phá các mô phỏng một cách hiệu quả. Chủ yếu cho K12.


Thủ thuật của giáo viên

Tạo ra các hoạt động mô phỏng tương tác PhET: cách tiếp cận với phép phát vấn có hướng dẫn của PhET. Trang hướng dẫn thực hành hay nhất để tạo ra các hoạt động phát vấn có hướng dẫn.

Hương dẫn cách thiết kế hoạt động dành cho Toán K-12. Tổng quan về các chiến lược thiết kế bài học và phiếu hoạt động mà nhóm PhET đã nhận thấy là có hiệu quả trong các lớp học toán.

Hướng dẫn thiết kế các phiếu hoạt động dành cho Tiểu học và Trung học. Tổng quan chi tiết về các chiến thuật thiết kế hữu hiệu mà nhóm PhET đã tìm thấy để khuyến khích, thu hút học sinh tham gia các hoạt động nhóm.

Làm cách nào để tôi có thể thiết kế một phiếu hoạt động nhóm hữu hiệu cho PhET? Thủ thuật soạn các bài hoạt động có hướng dẫn trợ giúp cho việc học của học sinh.

Các hoạt động có chú giải, mẫu mực dành cho Tiểu học và Trung học

      Được phát triển dưới sự hợp tác giữa các thành viên của nhóm PhET và các giáo viên lão luyện. Link này sẽ dẫn bạn tới trang hoạt động, và danh sách các tài liệu bổ sung dưới dạng PDF.

Xem các hoạt động bổ sung do giáo viên đóng góp tại Database hoạt động của chúng tôi.