Bổ trợ cho các hoạt động trong các lớp K12

Cách hướng dẫn có hiệu quả để học sinh khám phá các mô phỏng trong các hoạt động trong lớp. Dành cho K12.


Thủ thuật của giáo viên

Sử dụng có hiệu quả các hoạt động trong trường tiểu học và trung học. Tổng quan chi tiết về các chiến thuật giúp học sinh làm việc hữu hiệu trong các hoạt động dùng mô phỏng PhET.

Chuyên mục phản ảnh ý kiến của PhET Chuyên mục dành cho giáo viên phản ánh về các thành công trong các hoạt động sử dụng mô phỏng PhET trong K12. Chuyên mục có thể biên tập được Word Doc .

Một số thủ thuật sử dụng PhET với phiếu hoạt động trong lớp? Thủ thuật dành cho các hoạt động sử dụng PhET— trong lớp, lab, hay thuyết trình— để thu hút học sinh tham gia các hoạt động PhET.