Loạt phim Video: bổ trợ cho các hoạt động PhET trong các lớp K12

Videos bàn luận về các vấn đề then chốt khi chuẩn bị sử dụng và tiến hành các hoạt động với các mô phỏng PhET. Dành cho K12.

Designing PhET Activities for the K12 Classroom
Facilitating Activities with PhET: An Overview
[1] Facilitating Activities in K-12: Preparing for a PhET activity
[2] Facilitating Activities in K-12: Getting started in class
[3] Facilitating Activities in K-12: Starting out with open play
[4] Facilitating Activities in K-12: Circulating and helping students in small groups
[5] Facilitating Activities in K-12: Pacing and checks for understanding
[6] Facilitating Activities in K-12: Supporting student ownership
[7] Facilitating Activities in K-12: Facilitating whole class discussions
[8] Facilitating Activities in K-12: Pulling it all together
[9] Facilitating Activities in K-12: Technical tips