Loạt phim Video: bổ trợ cho các hoạt động PhET trong các lớp K12

Videos bàn luận về các vấn đề then chốt khi chuẩn bị sử dụng và tiến hành các hoạt động với các mô phỏng PhET. Dành cho K12.

Thiết kế hoạt động PhET cho lớp K12
Đơn giản hoá các hoạt động bằng PhET: Tổng quan
[1] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Chuẩn bị cho một hoạt động PhET
[2] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Khởi động trong lớp
[3] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Khởi đầu với một hoạt động mở
[4] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Xoay vòng và trợ giúp học sinh trong các nhóm nhỏ
[5] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Đo lường và kiểm tra mức độ hiểu của học sinh
[6] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Trợ giúp học sinh chủ động trong học tập
[7] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Đơn giản hoá việc thảo luận của cả lớp
[8] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Kết nối các hoạt động
[9] Đơn giản hoá các hoạt động trong lớp K-12: Các thủ thuật