Дүрс бичлэгийн цувралууд: 12 хүртлэх ангиудад PhET үйл ажиллагааг дэмжих

PhET загварчлалыг ашиглан үйл ажиллагааг явуулахад бэлтгэх, гол анхаарлаа хандуулах чухал асуудлуудыг авч үзсэн видео цуврал. ЕБС дээр төвлөрсөн.

Designing PhET Activities for the K12 Classroom
Facilitating Activities with PhET: An Overview
[1] Facilitating Activities in K-12: Preparing for a PhET activity
[2] Facilitating Activities in K-12: Getting started in class
[3] Facilitating Activities in K-12: Starting out with open play
[4] Facilitating Activities in K-12: Circulating and helping students in small groups
[5] Facilitating Activities in K-12: Pacing and checks for understanding
[6] Facilitating Activities in K-12: Supporting student ownership
[7] Facilitating Activities in K-12: Facilitating whole class discussions
[8] Facilitating Activities in K-12: Pulling it all together
[9] Facilitating Activities in K-12: Technical tips