ข้อมูลเกี่ยวกับ PhET

สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของ PhET ถูกออกแบบเพื่อสร้างความสนุกและความมีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการเรียนเพื่อรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ มากกว่านั้นคือถูกสร้างขึ้นมาจาก ผลการวิจัย ทางการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานของ PhET เชื่อว่าสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนฐานข้อค้นพบที่ได้จากการลงมือทำวิจัยมาก่อนแล้วจะสามารถช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างมีความหมายและมีความตระหนักรู้ในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก

เกี่ยวกับ PhET: สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ของโลก, และคณิตศาสตร์ ออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายVideos About PhET

Awards

PhET has been the recipient of numerous awards:

More About PhET's Design

To help students engage in science and mathematics through inquiry, PhET simulations are developed using the following design principles:

 • Encourage scientific inquiry
 • Provide interactivity
 • Make the invisible visible
 • Show visual mental models
 • Include multiple representations (e.g., object motion, graphs, numbers, etc.)
 • Use real-world connections
 • Give users implicit guidance (e.g., by limiting controls) in productive exploration
 • Create a simulation that can be flexibly used in many educational situations

Several tools in the simulations provide an interactive experience:

 • Click and drag to interact with simulation features
 • Use sliders to increase and decrease parameters
 • Choose between options with radio buttons
 • Make measurements in your experiments with various instruments – rulers, stop-watches, voltmeters, and thermometers.

As users interact with these tools, they get immediate feedback about the effect of the changes they made. This allows them to investigate cause-and-effect relationships and answer scientific questions through exploration of the simulation. For more information, visit our research page.