MS and HS TEK to Sim Alignment


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง MS and HS TEK to Sim Alignment
คำบรรยาย These files align simulations to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for Science Grades 5-8, and High School -Biology, Chemistry and Physics. The word documents provide a condensed version of PhET sim and TEKS alignment and the Excel files provide additional key words that match TEKS with sims. These documents are the result of my own reviews and have not been peered reviewed. I hope you will find this useful.
วิชา ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท Alignment
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ TEK
สถานการณ์จำลอง สารละลายกรด-เบส (HTML5), สารละลายกรด-เบส, การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา, สร้างพื้นที่ (HTML5), Arithmetic (HTML5), Arithmetic, อันตรกิริยาระดับอะตอม (HTML5), อันตรกิริยาระหว่างอะตอม, ทำให้สมดุล (HTML5), ทำให้สมดุล, การดุลสมการเคมี (HTML5), การดุลสมการเคมี, บัลลูนกับการลอยตัว, ลูกโป่งและไฟฟ้าสถิตย์ (HTML5), ลูกโป่ง กับ ไฟฟ้าสถิต, วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน, ความต่างศักย์ไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย, ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5), การทดลองกฎของเบียร์, แสงที่หักเห (HTML5), การหักเหแสง, การสลายตัวให้อนุภาคบีตา, สเปกตรัมของวัตถุดำ (HTML5), การแผ่รังสีของวัตถุดำ, ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว, เกมสร้างเศษส่วน, สร้างโมเลกุล, สร้างอะตอม (HTML5), สร้างอะตอม, การลอยตัวในของเหลว, Calculus Grapher, การทดลองตัวเก็บประจุ, ประจุและสนาม (HTML5), ประจุและสนามไฟฟ้า, ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), , ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, การชน, การมองแสงสี (HTML5), การมองแสงสี, ความเข้มข้น (HTML5), ความเข้นข้น, การนำไฟฟ้า, บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์, Curve Fitting, Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน, ความหนาแน่น, หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ, การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย, สนามไฟฟ้าในจินตนาการ, ฮอกกี้สนามไฟฟ้า, รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน (HTML5), รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน, พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด, พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5), พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน, Estimation, การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์, กฏฟาราเดย์ (HTML5), กฎของฟาราเดย์, ความดันในของไหลและการไหล, แรงใน 1 มิติ, แรงและการเคลื่อนที่, แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5), แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน, สร้างคลื่นด้วยฟูเรียร์ (HTML5), Fourier: Making Waves, Fraction Matcher (HTML5), จับคู่เศษส่วน, สนุกกับเศษส่วน, แรงเสียดทาน (HTML5), แรงเสียดทาน, สมบัติของแก๊ส (HTML5), คุณสมบัติของแก๊ส, การแสดงออกของยีน - พื้นฐาน, การทำงานของยีน: Lac operon, ไดนาโม, ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต (HTML5), ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต, ธารน้ำแข็ง, Graphing Lines (HTML5), Graphing Lines, Equation Grapher, ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5), ความโน้มถ่วงและวงโคจร, ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วง (HTML5), แรงดึงดูดระหว่างมวล, ปรากฎการณ์เรือนกระจก, แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน, ไอโซโทป และมวลอะตอม, John Travoltage (HTML5), จอห์น ทราโวลท์เทจ, การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D, เลเซอร์, Least-Squares Regression (HTML5), Lunar Lander, แม่เหล็กและเข็มทิศ, แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า, มวลและสปริง (HTML5), มวล & สปริง, เกมเขาวงกต, ช่องของเยื่อหุ้มเซลล์, ไมโครเวฟ, โมลาริตี (HTML5), โมลาริตี, Molecular Motors, สภาพขั้วของโมเลกุล, รูปร่างโมเลกุล (HTML5), รูปร่างโมเลกกุล, รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5), รูปร่างโมเลกุลพื้นฐาน, โมเลกุลและแสง (HTML5), โมเลกุลและแสง, การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ, การเคลื่อนที่, แบบจำลอง MRI, ระบบสุริยะ, Natural Selection (HTML5), การคัดเลือกตามธรรมชาติ, เซลล์ประสาท, โหมดปกติ, นิวเคลียร์ฟิชชัน, กฏของโอห์ม (HTML5), กฎของโอห์ม, การควบคุม Optical Quantum, Optical Tweezers and Applications, ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5), การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา, ค่า pH (HTML5), ค่า pH, ค่า pH: พื้นฐาน (HTML5), ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก, การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค, Plinko Probability, การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5), การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์, อุโมงค์ควอนตัมและกลุ่มคลื่น, การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม, การแผ่รังสีของประจุ, คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี, พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่, สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ (HTML5), สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ, ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, ความต้านทานภายในเส้นลวด (HTML5), ความต้านทานในเส้นลวด, การสั่นพ้อง, ปฎิกริยาย้อนกลับ, Ladybug Revolution, การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด, สารกึ่งตัวนำ, วงจรสัญญาณ, เกลือและการละลาย, เสียง, สถานะของสสาร (HTML5), สถานะของสาร, สถานะของสาร: เบื้องต้น (HTML5), สถานะของสาร: พื้นฐาน, การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค, Stretching DNA, สารละลายน้ำตาลและเกลือ, ทางลาด, ทอร์ค(แรงบิด), แรงดันในของเหลว (HTML5), ภายใต้ความดัน, การรวมเวคเตอร์, การแทรกสอดของคลื่น (HTML5), การแทรกสอดของคลื่น, คลื่นในเส้นเชือก (HTML5), คลื่นในเส้นเชือก


ผู้เขียน Elyse Zimmer
อีเมลล์ติดต่อ elyse.zimmer@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Educator
ส่งข้อมูลแล้ว 21/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 6/4/2022