MS and HS TEK to Sim Alignment


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов MS and HS TEK to Sim Alignment
Опис These files align simulations to the Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) for Science Grades 5-8, and High School -Biology, Chemistry and Physics. The word documents provide a condensed version of PhET sim and TEKS alignment and the Excel files provide additional key words that match TEKS with sims. These documents are the result of my own reviews and have not been peered reviewed. I hope you will find this useful.
Предмет Биологија, Физика, Хемија
Ниво Висока школа, Средна школа
Тип Alignment
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови TEK
Симулации КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, Алфа зрачење, Area Builder (HTML5), Arithmetic (HTML5), АРИТМЕТИКА, Atomic Interactions (HTML5), Интеракција меѓу атомите, Рамнотежа (HTML5), Рамнотежа, Изедначување на хемиски равенки (HTML5), Изедначување на хемиски равенки, Закони на идеален гас, Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, Просто струјно коло (Батерија-Отпорник), Напон на батеријата, Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer), Bending Light (HTML5), Прекршување на светлината, Бета зрачење, Blackbody Spectrum (HTML5), Зрачење на црно тело, Состојби на квантни врски, Направи дел, Направи молекул, Направи атом (HTML5), Направи атом, Потисок, Функции,изводи,интеграли, Кондензатор, Charges and Fields (HTML5), Електрични полиња на точкести електрицитети, Конструкција на струјно коло (AC+DC), Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC), Конструкција на струјно коло (едносмерна струја), Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја), Судари во механиката, Како ги гледаме боите (HTML5), Како ги гледаме боите, Concentration (HTML5), Концентрација, Проводливост, Двојни јами и ковалентни врски, Интерполација на податоци, Давидсон-Гермер: Електронска дифракција, Густина, Неонски ламби и други ламби на празнење, ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ, Електрично поле, Електричен хокеј, Видови облици на енергија (HTML5), Видови облици на енергија, Енергија во скејт-паркот, Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5), Енергија во скејт-паркот: Основна верзија, Процена, Фарадеева Електромагнетна лабораторија, Faraday's Law (HTML5), Фарадеев закон за електромагнетна индукција, Проток на флуиди и притисок, Сила 1-D. II Њутнов закон, Движења и сили, Сили и движење - Основи (HTML5), Сили и движење - Основи, Fourier: Making Waves (HTML5), ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ, Fraction Matcher (HTML5), Сложување на делови, Делови - Вовед, Триење (HTML5), Триење, Gas Properties (HTML5), Особини на идеален гас, Особини на гените - Основи, РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon, Генератор, Geometric Optics (HTML5), Геометриска оптика, Глечери, Graphing Lines (HTML5), Graphing Lines, График на квадратна функција, Гравитација и орбити (HTML5), Гравитација и орбити, Лабораторија за гравитациона сила (HTML5), Лабораторија за гравитациона сила, Ефект на стаклена градина, Модел на атомот на Водород, Изотопи и атомски маси, Пренесување на електрицитет (HTML5), Пренесување на електрицитет, Движење на Буба мара 2D, Ласери, Least-Squares Regression (HTML5), Месечева сонда, Магнет и компас, Магнети и Електромагнети, Masses and Springs (HTML5), ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ, Лавиринт ( брзина-забрзување), Транспортирање низ мембрана, МИКРОБРАНОВИ, Моларност (HTML5), Моларност, Молекуларни мотори, Поларност на молекули, Облици на молекул (HTML5), Облици на молекул, Molecule Shapes: Basics (HTML5), Облици на молекул: Основи, Молекули и светлост (HTML5), Молекули и светлост, Движење во 2-D, Шетач (променливо праволиниско движење), Едноставен МРИ, Мој Соларен систем, Natural Selection (HTML5), Природна селекција, НЕВРОН, Нормални модови, Нуклеарна фисија, Омов закон (HTML5), Омов закон, КВАНТНА ОПТИКА, Оптички пинцети и апликации, Pendulum Lab (HTML5), Нишало, рН Скала (HTML5), рН Скала, pH Scale: Basics (HTML5), Фотоелектричен ефект, Тектонски плочи, Распределба на веројатност, Projectile Motion (HTML5), Движење на проектил, Квантно тунелирање и Бранови пакети, Интерференција на квантни бранови, Зрачење на електрицитети во движење, Радио бранови & Електромагнетни полиња, Датирање со помош на радиоактивност-игра, Рампа: Движења и сили, Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5), Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови, ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ, Отпорност на жица (HTML5), Отпорност на жица, Резонанса, Повратни (реверзибилни) процеси, БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛ, Рутерфордово расејување, Полупроводници, Сигнал и проводник, Соли & растварање, Звучни бранови, States of Matter (HTML5), Состојба на материјата, States of Matter: Basics (HTML5), Состојба на материјата: Основи, Штерн-Герлахов експеримент, Исправување на DNA, Раствори шеќер и сол, Тело на косина, МОМЕНТ НА СИЛАТА, Хидростатички притисок (HTML5), Хидростатички притисок, Собирање на вектори, Wave Interference (HTML5), Интерференција на бранови, Бранови на жица (HTML5), Бранови на жица


Автори Elyse Zimmer
Школо / Организација Educator
Поставено 21.8.15
Обновено 6.4.22