ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง - วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม | วงจรแบบขนาน | กฎของโอห์ม - PhET Interactive Simulations

ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง simulation

Topics

 • วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • วงจรแบบขนาน
 • กฎของโอห์ม
 • กฏของเคอร์ชอฟ

Sample Learning Goals

 • อภิปรายหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สร้างวงจรไฟฟ้าจากการวาดแผนผัง
 • ใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อสำรวจการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในหลักการของวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายความสัมพันธ์เชิงหลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิธีการวัดค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าความต้านทานที่แตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า

Inclusive Features

 • Pan and Zoom;

  Pan and Zoom

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 1.2.5