ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วง - แรงโน้มถ่วง | Inverse Square Law | Force Pairs - PhET Interactive Simulations

ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วง

ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วง simulation

Topics

 • แรงโน้มถ่วง
 • Inverse Square Law
 • Force Pairs
 • กฎข้อที่สามของนิวตัน

Sample Learning Goals

 • หาความสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อมวลวัตถุ และ ระยะทางระหว่างวัตถุ
 • อธิบายกฎข้อที่สามของนิวตันในเรื่องของแรงโน้มถ่วง
 • ออกแบบการทดลองโดยอาศัยสมการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมวล ระยะทาง และแรงโน้มถ่วง
 • ใช้เครื่องมือในการกำหนดค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 2.2.4