Lực hấp dẫn - Lực hấp dẫn | Định luật nghịch đảo của bình phương | Cặp lực - PhET Interactive Simulations

Lực hấp dẫn

Lực hấp dẫn simulation

Topics

 • Lực hấp dẫn
 • Định luật nghịch đảo của bình phương
 • Cặp lực
 • Định luật Newton 3

Sample Learning Goals

 • Phát hiện mối liên hệ giữa lực hấp dẫn với khối lượng và khoảng cách giữa hai vật.
 • Giải thích định luật 3 của Newton qua thí nghiệm về lực hấp dẫn.
 • Thiết lập thí nghiệm để tìm ra mối liên hệ giữa khối lượng, khoảng cách và lực hấp dẫn.
 • Dùng số liệu đo được để xác định Hằng số hấp dẫn.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 2.2.4