ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය - ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය | Inverse Square Law | බල යුග්ම - PhET Interactive Simulations

ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය

ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය simulation

Topics

 • ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය
 • Inverse Square Law
 • බල යුග්ම
 • නිව්ටන්ගේ තුන්වන නීතිය

Sample Learning Goals

 • Relate gravitational force to masses of objects and distance between objects.
 • Explain Newton's third law for gravitational forces.
 • Design experiments that allow you to derive an equation that relates mass, distance, and gravitational force.
 • Use measurements to determine the universal gravitational constant.

Inclusive Features

 • Alternative Input;

  Alternative Input

 • Sound and Sonification;

  Sound and Sonification

 • Interactive Description;

  Interactive Description

 • Interactive Description on Mobile Devices;

  Interactive Description on Mobile Devices

We are adding features to make our simulations more inclusive to learners with diverse needs and within diverse environments. Find all sims with inclusive features.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Inclusive features are added to HTML5 sims only, and some features have platform limitations. See Accessible Sims for more details on system requirements and tested platforms.

Version 2.2.4