สถานะของสสาร - พันธะเคมี | ศักย์อันตรกิริยา | สถานะของสสาร - PhET Interactive Simulations

สถานะของสสาร

สถานะของสสาร simulation

Topics

 • พันธะเคมี
 • ศักย์อันตรกิริยา
 • สถานะของสสาร
 • คู่ขั้ว

Sample Learning Goals

 • อธิบายโครงสร้างโมเลกุลของของแข็ง, ของเหลว และก๊าซ
 • ขยายความของโครงสร้างนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • อธิบายการเปลี่ยนความร้อนหรือความเย็นมีผลต่อโมเลกุลอย่างไร
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรว่ามีผลต่ออุณหภูมิ, ความดัน และสถานะอย่างไร
 • ตีความกราฟพลังงานศักย์ระหว่างอะตอม
 • อธิบายแรงที่กระทำต่ออะตอมมีความสัมพันธ์กับพลังงานศักย์อย่างไร
 • อธิบายความหมายทางกายภาพของพารามิเตอร์ใน Lennard-Jones potential, และหาว่าสัมพันธ์โมเลกุลอย่างไร

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.3