Trạng thái của vật chất - Liên kết nguyên tử | Thế tương tác | Các trạng thái của vật chất - PhET Interactive Simulations

Trạng thái của vật chất

Trạng thái của vật chất simulation

Topics

 • Liên kết nguyên tử
 • Thế tương tác
 • Các trạng thái của vật chất
 • Lưỡng cực

Sample Learning Goals

 • Mô tả mô hình phân tử của chất rắn, lỏng và khí.
 • Mở rộng mô hình cho sự chuyển pha.
 • Mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ lên hành trạng của phân tử.
 • Mô tả ảnh hưởng của thể tích đến nhiệt độ, áp suất và trạng thái của vật.
 • Tìm liên hệ giữa đồ thị áp suất/nhiệt độ với hành trạng của phân tử.
 • Diễn giải đồ thị của thế liên nguyên tử.
 • Mô tả mối liên hệ giữa lực tác dụng lên nguyên tử và thế tương tác.
 • Mô tả ý nghĩa vật lý của các tham số trong thế Lennard-Jones và mối liên hệ với hành trạng của phân tử.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements