สร้างอะตอม - อะตอม | โครงสร้างอะตอม | สัญลักษณ์ไอโซโทป - PhET Interactive Simulations

สร้างอะตอม

สร้างอะตอม simulation

Topics

  • อะตอม
  • โครงสร้างอะตอม
  • สัญลักษณ์ไอโซโทป
  • นิวเคลียร์อะตอม

Sample Learning Goals

  • ใช้จำนวนของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ในการวาดแบบจำลองอะตอม ระบุธาตุแล้วหามวลและประจุได้
  • ทำนายว่าธาตุ ประจุ และมวลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีการเพิ่มและการลดโปรตอน นิวตรอน หรืออิเล็กตรอน
  • ใช้ชื่อธาตุ มวล และประจุ เพื่อหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม และไอออน
  • บอกความหมายของโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน อะตอม และไอออนได้
  • สร้างสัญลักษณ์ไอโซโทรปิกของอะตอมที่กำหนดจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนให้

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.6.17