Tạo dựng một nguyên tử - Nguyên tử | Cấu trúc nguyên tử | Ký hiệu của các đồng vị - PhET Interactive Simulations

Tạo dựng một nguyên tử

Tạo dựng một nguyên tử simulation

Topics

  • Nguyên tử
  • Cấu trúc nguyên tử
  • Ký hiệu của các đồng vị
  • Hạt nhân nguyên tử

Sample Learning Goals

  • Dùng proton, neutron và electron để tạo ra mô hình của một nguyên tử rồi xác định nguyên tố, khối lượng và điện tích của nó.
  • Tiên đoán sự thay đổi nguyên tố, điện tích và khối lượng hạt nhân nguyên tử khi thêm/bớt số proton, neutron và electron.
  • Dùng tên nguyên tố, khối lượng và điện tích hạt nhân để xác định số proton, neutron, và electron.
  • Định nghĩa proton, neutron, electron, nguyên tử, và ion.
  • Viết ký hiệu đồng vị của một nguyên tử nếu biết số proton, neutron và electron.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.6.17