การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), - วงจร | หลอดไฟ | แบตเตอรี่ - PhET Interactive Simulations

การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC),

การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), simulation

Topics

 • วงจร
 • หลอดไฟ
 • แบตเตอรี่
 • สวิตซ์
 • แอมมิเตอร์
 • โวลต์มิเตอร์
 • ตัวเก็บประจุ
 • ตัวเหนี่ยวนำ
 • ความต่างศักย์กระแสสลับ (AC)

Sample Learning Goals

 • อภิปรายหลักการเบื้องต้นของไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สร้างวงจรไฟฟ้าจากการวาดแผนผัง
 • ใช้เครื่องมือแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์เพื่อสำรวจการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในหลักการของวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายความสัมพันธ์เชิงหลักการของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • ให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิธีการวัดค่าเพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า
 • พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าความต้านทานที่แตกต่างกันในวงจรไฟฟ้า
 • อภิปรายว่าตัวเก็บประจุที่อยู่ในวงจรไฟฟ้ามีการเก็บประจุให้มากขึ้นหรือสูญเสียประจุไปได้อย่างไร
 • อภิปรายถึงพฤติกรรมของตัวนำไฟฟ้าที่อยู่ในวงจรไฟฟ้า

System Requirements

Java;

Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 3.20