ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ - กฎของ Beer (Beer's law) | สารละลาย | ความเข้มข้น - PhET Interactive Simulations

ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์

ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ simulation

Topics

 • กฎของ Beer (Beer's law)
 • สารละลาย
 • ความเข้มข้น
 • โมลาริตี (Molarity)
 • แสง
 • การดูดกลืน
 • การถ่ายทอด
 • การเทียบความทึบแสง

Sample Learning Goals

 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและปริมาณตัวละลายต่อความเข้มข้นของสารละลายได้
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีของสารละลายและความเข้มข้นได้
 • ทำนายและอธิบายความเข้มข้นของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติมหรือขจัด : น้ำ ตัวละลาย และ/หรือสารละลาย
 • คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมลาริตี (mol/L)
 • ออกแบบขั้นตอนที่ทำให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่กำหนดให้
 • ระบุได้เมื่อสารละลายอิ่มตัวและทำนายว่าความเข้มข้นของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเติมหรือขจัด :น้ำ ตัวละลาย และ/หรือสารละลาย
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายและความเข้มของแสงที่ถูกดูดกลืนและส่องผ่านได้
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง โมลาร์แอบซอบติวิตี้ ระยะทางที่แสงส่องผ่าน และความเข้มข้นในกฎของเบียร์
 • ทำนายว่าความเข้มของแสงที่ถูกดูดกลืนและส่องผ่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของสารละลาย ความเข้มข้นของสาร ความกว้างของภาชนะ หรือ แหล่งกำเนิดแสง และอธิบายเหตุผลได้

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.20