Định luật Beer - Định luật Beer | Dung dịch | Nồng độ - PhET Interactive Simulations

Định luật Beer

Định luật Beer simulation

Topics

 • Định luật Beer
 • Dung dịch
 • Nồng độ
 • Nồng độ mol
 • Ánh sáng
 • Năng suất hấp thu
 • Hệ số truyền qua
 • Phổ quang trắc

Sample Learning Goals

 • Mô tả mối liên hệ giữa thể tích dung dịch và lượng chất tan.
 • Giải thích định tính mối liên hệ giữa màu sắc và nồng độ dung dịch.
 • Tiên đoán và giải thích sự thay đổi của nồng độ dung dịch khi thêm hay bớt: nước, chất tan hay dung dịch.
 • Tính nồng độ dung dịch theo đơn vị mol/l.
 • Thiết kế quy trình để tạo ra dung dịch có nồng độ đã cho.
 • Xác định thời điểm dung dịch bão hoà và tiên đoán sự thay đổi nồng độ khi thêm hay bớt: nước, chất tan hay dung dịch.
 • Mô tả mối liên hệ giữa nồng độ dung dịch và cường độ ánh sáng bị hấp thu hay truyền qua.
 • Mô tả mối liên hệ giữa năng suất hấp thu, hệ số hấp thu phân tử, quang lộ, và nồng độ trong định luật Beer.
 • Tiên đoán và giải thích sự thay đổi của cường độ ánh sáng bị hấp thu hay truyền qua khi thay đổi loại dung dịch, nồng độ dung dịch, bề rộng bình chứa, nguồn sáng.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.20