Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) - Биров закон | Раствор | Концентрација - PhET Interactive Simulations

Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)

Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) simulation

Topics

 • Биров закон
 • Раствор
 • Концентрација
 • Моларност
 • Светлина
 • Апсорпција
 • Пропустливост
 • Спектрофотометрија

Sample Learning Goals

 • Опишете ги односите меѓу волуменот и количина на растворливата супстанца во концентрацијата на растворот
 • Објаснете го квалитативно односот помеѓу бојата на растворот и концентрацијата
 • Предвиди и објасни како ќе се промени концентрација на растворот со додавање или отстранување на: вода, растворливата супстанца, и / или растворувач
 • Пресметување на концентрацијата на растворите во единиците на моларност(mol / L)
 • Направете постапката за креирање на раствор со дадена концентрација
 • Утврдете кога растворот е заситен и да се предвиди како ќе се промени концентрација со додавање или отстранување на: вода,растворливата супстанца, и / или растворувач
 • Опишете го односот меѓу концентрацијата на растворот и интензитетот на светлината која се апсорбира / пренесува
 • Опишете го односот меѓу апсорпцијата, моларна апсорбивност, должината на патот и концентрација во Законот за Beer
 • Предвидете како интензитетот на светлината се апсорбира / пренесува ќе се промени со промените во типот на растворот, концентрацијата на растворот, ширина на садот, извор на светлина, и објасни зошто

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.20