බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී - බියර් නියමය | විසඳුම් | සාන්ද්‍රණය - PhET Interactive Simulations

බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී

බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී simulation

Topics

 • බියර් නියමය
 • විසඳුම්
 • සාන්ද්‍රණය
 • මවුලිකතාව
 • ආලෝකය
 • අවශෝෂ්‍යතාව
 • සම්ප්‍රෙෂණය
 • වර්ණාවලි දීප්තිමිතිය

Sample Learning Goals

 • ද්‍රාව්‍යයෙන් ද්‍රාවණයට සාන්ද්‍රණය සහ පරිමාව අතර සම්බන්ධය පැහැදිළි කරන්න
 • ද්‍රාවණ පැහැය සහ සාන්ද්‍රණය අතර සම්බන්ධතාවය ප්‍රමාණාත්මකව පැහැදිළි කරන්න.
 • ජලය, ද්‍රාව්‍යය සහ/හෝ ද්‍රාවණය එකතු කිරීමේදී/ඉවත් කිරීමේදී ද්‍රාවණ සාන්ද්‍රණය වෙනස් වන අන්දම පුරෝකථනය කොට පැහැදිළි කරන්න.
 • ද්‍රාවණවල සාන්ද්‍රණය මෞලීයතා ඒකක (මෞල/ලීටර) මගින් ගණනය කරන්න.
 • දෙනලද සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් ද්‍රාවණයක් සාදන ක්‍රියා පිළිවෙල සැලසුම් කරන්න.
 • Iද්‍රාවනයක් සංතෘප්ත වන අවස්ථාව හඳුනාගෙන, ජලය, ද්‍රාව්‍යය සහ/හෝ ද්‍රාවණය එකතු කිරීමේදී/ඉවත් කිරීමේදී සාන්ද්‍රණය වෙනස් වන අන්දම පුරෝකථනය කරන්න.
 • ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය සහ උරාගන්නා/ගමන් ගන්නා ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය අතර සම්බන්ධතාවය පැහැදිළි කරන්න.
 • අවශෝෂ්‍යතාවය, මෞලික අවශෝෂකතාව, පථයේ දිග සහ බියර්ගේ නියමයේ සාන්ද්‍රණය අතර සම්බන්ධතාවය පැහැදිළි කර පැහැදිළි කරන්න.
 • උරාගන්නා/ගමන් ගන්නා ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය, දාවණ වර්ගයේ, ද්‍රාවණ සාන්ද්‍රණයේ, බඳුනේ ගැඹුර, හෝ ආලෝක ප්‍රභවයේ වෙනස්වීමි සමග , උරාගන්නා/ගමන් ගන්නා ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය වෙනස් වන අන්දම පුරෝකථනය කර හේතු පැහැදිළි කරන්න.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.4.20