PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Mô tả This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Alignment
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemistry, curriculum
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5), Dung dịch Acid-Base, Phóng xạ Alpha, Tương tác nguyên tử (HTML5), Tương tác nguyên tử, Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Cân bằng phương trình phản ứng hoá học, Bong bóng và Sự nổi, Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện, Định luật Beer (HTML5), Phòng thí nghiệm Định luật Beer, Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng, Phóng xạ Beta, Quang phổ của thể đen (HTML5), Quang phổ của vật đen, Tạo dựng một Phân tử, Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử, Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Va chạm (HTML5), Va chạm, Thị giác màu (HTML5), Quan sát màu sắc, Nồng độ (HTML5), Nồng độ, Độ dẫn điện, Vẽ đồ thị theo thực nghiệm, Mật độ, Đèn neon và đèn phóng điện, Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5), Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng, Công viên trượt ván., Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí, Hiệu ứng nhà kính, Mô hình Nguyên tử Hydrogen, Đồng vị và nguyên tử khối, Các kênh trên màng tế bào, Vi ba, Nồng độ Mol (HTML5), Nồng độ Mol, Sự Phân cực phân tử, Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử, Phân tử và ánh sáng (HTML5), Phân tử và ánh sáng, Sự phân hạch, Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH, Hiệu ứng Quang điện, Giao thoa sóng lượng tử, Game định thời bằng phương pháp phóng xạ , Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5), Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư, Phản ứng và tốc độ phản ứng, Phản ứng thuận nghịch, Tán xạ Rutherford, Chất bán dẫn, Muối và độ hoà tan, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất, Dung dịch muối và đường, Cộng Vector, Giao thoa sóng (HTML5), Giao thoa sóng


Tác giả Julia Chamberlain
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 15/07/2014
Ngày cập nhật 15/09/2021