Tài nguyên dạy học

Kinh nghiệm của giáo viên

Timothy Herzog, giáo sư hoá học trường Weber State University, bàn về cách ông đã dùng các mô phỏng PhET trong lớp học và đưa ra các thí dụ phù hợp với trình độ và chương trình học khác nhau.


Thủ thuật PhET
Duyệt xem các công trình
Chia sẻ các công trình của bạn