Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư - Phản ứng hoá học | Chất phản ứng giới hạn - PhET Interactive Simulations

Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư

Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư simulation

Topics

  • Phản ứng hoá học
  • Chất phản ứng giới hạn

Sample Learning Goals

  • Nhận biết sự bảo toàn nguyên tử trong các phản ứng hoá học.
  • Dùng thí dụ cụ thể thí dụ như làm sandwich để mô tả ý nghĩa của việc dùng chất phản ứng có giới hạn trong phản ứng hoá học.
  • Xác định chất phản ứng có giới hạn trong phản ứng hoá học.
  • Tiên đoán lượng sản phẩm và chất dư sau phản ứng dựa trên lượng chất phản ứng và tỷ số các phân tử trong phương trình phản ứng đã cân bằng.
  • Tiên đoán lượng chất phản ứng để có lượng sản phẩm và chất dư đã cho bằng cách dùng khái niệm chất phản ứng có giới hạn.
  • Dịch từ ngôn ngữ ký hiệu (công thức hoá học) sang cách biểu diễn vật chất (hình ảnh) dưới dạng phân tử.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.13