Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα - Χημικές Αντιδράσεις | Περιοριστικοί παράγοντες - PhET Interactive Simulations

Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα

Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα simulation

Topics

  • Χημικές Αντιδράσεις
  • Περιοριστικοί παράγοντες

Sample Learning Goals

  • Recognize that atoms are conserved during a chemical reaction.
  • Use concrete everyday experiences (such as making sandwiches) to describe the what a limiting reactant means in chemical reactions.
  • Identify the limiting reactant in a chemical reaction.
  • Predict the products and leftovers after reaction, based on the quantities of reactants and ratios of molecules in the balanced chemical equation.
  • Predict the initial amounts of reactants given the amount of products and leftovers using the concept of limiting reactant.
  • Translate from symbolic (chemical formula) to molecular (pictorial) representations of matter.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.13