Nồng độ - Dung dịch | Nồng độ | Sự bão hoà - PhET Interactive Simulations

Nồng độ

Nồng độ simulation

Topics

 • Dung dịch
 • Nồng độ
 • Sự bão hoà
 • Nồng độ mol
 • Mol
 • Thể tích
 • Độ hoà tan

Sample Learning Goals

 • Mô tả mối liên hệ giữa thể tích dung dịch và lượng chất tan đối với nồng độ dung dịch.
 • Giải thích mối liên hệ giữa màu sắc và nồng độ của dung dịch.
 • Tiên đoán và giải thích sự thay đổi của nồng độ dung dịch khi thêm hay bớt nước, chất tan hay dung dịch.
 • Thiết kế một quy trình dùng để tạo ra một dung dịch có nồng độ cho trước.
 • Thiết kế và kiểm nghiệm một quy trình dùng để thay đổi dung dịch từ nồng độ này sang nồng độ khác.
 • Xác định lúc dung dịch bão hoà và tiên đoán sự thay đổi nồng độ theo tác động bên ngoài làm thay đổi lượng nước và chất tan.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.3.21