සාන්ද්රණය - විසඳුම් | සාන්ද්‍රණය | සංතෘප්තතාව - PhET Interactive Simulations

සාන්ද්රණය

සාන්ද්රණය simulation

Topics

 • විසඳුම්
 • සාන්ද්‍රණය
 • සංතෘප්තතාව
 • මවුලිකතාව
 • මවුල
 • ධාරිතාව
 • ද්‍රාව්‍යතාව

Sample Learning Goals

 • ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණයට ද්‍රාව්‍යයේ ප්‍රමාණය සහ පරිමාව අතර සබැඳියාව විස්තර කරන්න
 • ද්‍රාවණයේ වර්ණය සහ සාන්ද්‍රණය සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේදි පැහැදිලි කරන්න
 • ජලය,ද්‍රාව්‍යය හෝ ද්‍රාවනය එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම, යන ක්‍රියා වලින් ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය වෙනස් කරන ඕනෙම ක්‍රියාවක්(හෝ ක්‍රියාවල එකතුවක්) විස්තර කර ඒ සඳහා අනාවැකි පවසන්න
 • දෙන ලද සාන්ද්‍රනයකට අනුව ද්‍රාවනයක් සෑදීමට ක්‍රියා පිළිවෙළක් නිර්මාණය කරන්න.
 • එක සාන්ද්‍රණයක සිට තවත් සාන්ද්‍රනයකට මාරු කිරීමට ක්‍රියා පිළිවෙළක් නිර්මාණය කර තහවුරු කරන්න.
 • ද්‍රාවනයක් සන්තෘප්ත වූ විට හඳුනාගන්න .ජලය සහ ද්‍රාව්‍යය මාරු කරන විටෙක සාන්ද්‍රණය වෙනස් කිරීම සඳහා බලපාන ඕනෙම ක්‍රියාවක්(හෝ ක්‍රියාවල එකතුවක්) සඳහා අනාවැකි පවසන්න
 • .

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.3.21