PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum
Опис This document aligns an introductory or general chemistry curriculum with 47 PhET sims that can help teach various topics throughout the course. The topics and sub-topics are given for each sim, an sims are noted as "primary" (directly addressing the topic) or "supplemental" (supporting additional information for the topic). You can use this alignment as a reference guide when teaching with a few new sims each semester, or you can use them all at once!
Предмет Хемија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Alignment
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови chemistry, curriculum
Симулации КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5), КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ, Алфа зрачење, Atomic Interactions (HTML5), Интеракција меѓу атомите, Изедначување на хемиски равенки (HTML5), Изедначување на хемиски равенки, Закони на идеален гас, Балони и статички електрицитет (HTML5), Балони и статички електрицитет, Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5), Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer), Bending Light (HTML5), Прекршување на светлината, Бета зрачење, Blackbody Spectrum (HTML5), Зрачење на црно тело, Направи молекул, Направи атом (HTML5), Направи атом, Charges and Fields (HTML5), Електрични полиња на точкести електрицитети, Collision Lab (HTML5), Судари во механиката, Како ги гледаме боите (HTML5), Како ги гледаме боите, Concentration (HTML5), Концентрација, Проводливост, Интерполација на податоци, Густина, Неонски ламби и други ламби на празнење, Видови облици на енергија (HTML5), Видови облици на енергија, Енергија во скејт-паркот, Gas Properties (HTML5), Особини на идеален гас, Ефект на стаклена градина, Модел на атомот на Водород, Изотопи и атомски маси, Транспортирање низ мембрана, МИКРОБРАНОВИ, Моларност (HTML5), Моларност, Поларност на молекули, Облици на молекул (HTML5), Облици на молекул, Молекули и светлост (HTML5), Молекули и светлост, Нуклеарна фисија, рН Скала (HTML5), рН Скала, Фотоелектричен ефект, Интерференција на квантни бранови, Датирање со помош на радиоактивност-игра, Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5), Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови, ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ, Повратни (реверзибилни) процеси, Рутерфордово расејување, Полупроводници, Соли & растварање, States of Matter (HTML5), Состојба на материјата, Раствори шеќер и сол, Собирање на вектори, Wave Interference (HTML5), Интерференција на бранови


Автори Julia Chamberlain
Школо / Организација PhET
Поставено 15.7.14
Обновено 15.9.21